Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Privacyverklaring

De gemeente Wierden respecteert jouw privacy, ook als bezoeker van onze website. Bovendien heb je er recht op dat de gemeente Wierden zorgvuldig en vertrouwelijk met je persoonsgegevens omgaat. Dat is onder meer vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring geven wij inzicht in de uitgangspunten die de gemeente Wierden toepast bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerken van persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon. Bij persoonsgegevens kun je denken aan: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Die verstrek je bijvoorbeeld via het contactformulier op deze website.

De gemeente Wierden verwerkt persoonsgegevens voor telefonisch contact, informeren over wijzigingen van diensten of wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: wettelijke verplichting, overeenkomst, vitaal belang, toestemming en publiekrechtelijke taak.

Als je onze website bezoekt, verstrek je ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of via een cookie waarmee bepaalde voorkeuren worden geregistreerd.

Bewaren van persoonsgegevens

De gemeente Wierden bewaart persoonsgegevens niet langer dan (wettelijk) noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden je gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Delen persoonsgegevens met derden

De gemeente Wierden verstrekt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die je gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gemeente Wierden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

De gemeente Wierden neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatieveiligheidsbeleid.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

Binnen de gemeente is het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast is ieder afdelingshoofd verantwoordelijk voor een goede omgang met persoonsgegevens binnen zijn of haar afdeling. Al onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding. Dat betekent dat wij zorgvuldig omgaan met de gegevens die je ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag jouw gegevens verwerken.

Binnen de gemeente is een functionaris aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezien op een goede naleving van de privacywetgeving. Dit is de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Onderdeel van de taken van de FG is het beantwoorden van privacy gerelateerde vragen.

Rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. De gemeente zal op dit verzoek in ieder geval binnen vier weken reageren. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Websitebezoek

De gemeente Wierden gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Die cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Als je dat wenst, kun je ervoor kiezen om via de internetbrowser af te melden voor cookies.

We zijn geïnteresseerd in gegevens die inzicht geven in gedrag van de bezoekers van onze website. Deze gegevens worden gemeten met behulp van een analyseprogramma. Zo meten we bijvoorbeeld welke pagina’s het meest bezocht worden, op welk tijdstip de meeste bezoekers komen, hoe lang bezoekers op de site blijven, etc. Dit heeft alleen tot doel de website continu te verbeteren.

Datalekken

Ondanks onze inspanningen kunnen incidenten helaas voorkomen. Denk aan bijvoorbeeld een website waar te veel informatie op staat. Er is dan sprake een datalek. Het is van belang dat we daar zo snel mogelijk van op de hoogte worden gesteld. We kunnen dan maatregelen treffen om erger te voorkomen en willen, indien nodig, de betrokken personen informeren over het verlies.

Contactgegevens
E-mailadres: privacy@wierden.nl
Telefoonnummer: 0546 580 800
Postadres: postbus 43, 7640 AA Wierden

Klachten?

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor meer informatie over privacy vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.